Politikalarımız

  Kalite Politikamız

  Sektördeki gelişmeleri yakından takip eden firmamız, hizmet verdiği sektördeki müşterilerinin gereksinimlerini hatasız ve süratli olarak tamamlamak amacıyla hareket etmektedir.


  Bunun gereği olarak önceliğimiz tüm anlamlarıyla kalitedir. Kalite bizim için müşterilerimizin beklentileridir. Bu beklentilerin her zaman karşılanacağı bizim güvencemiz altında olacaktır.


  Bu doğrultuda yöntemlerimiz ;


  • Kalite Yönetim Sistemimizi, toplam kalite anlayışını tüm çalışanlarımıza ve tedarikçilerimize yaymak,
  • Genç ve deneyimli, yönetim ve hizmet kadrosu, modern ekipman, uzman iş gücü desteği ile her türlü kalite ve teknik altyapısına sahip olarak, sektördeki öncelikli firmalar arasında yer almak,
  • Güncel bilgi işlem ve telekomünikasyon sistemlerini iş akışımıza ekleyerek hata oranlarını azaltmak, işlem hız ve kontrollerini arttırmak,
  • Müşteriye verimli ve maliyeti az olan hizmet alternatifleri sunarak, tercih edilebilir olmak,
  • Müşterileri pazarlama faaliyetleri ile portföyümüze katmak,
  • Çalışanlarımız yaptıkları işin kalitesine özen göstermesi ve kaliteyi artıracak çalışmalara gönüllü katılmaları için teşvik edilmeye devam edilecektir.

  • Sürekli iyileştirme; Hizmetin kalitesini, maliyetini, hızını sürekli iyileştirme ve geliştirme stratejileri ile yönetsel değerlerimizin merkezinde tutmaktır. Bu nedenle, kişisel ve sistemsel gelişim projelerini araştırmak, uygulamak ve geliştirmek şirketimizin kalite politikasının temelidir.


   Kalite politikalarımız doğrultusunda, yüksek kalitede ve performansta hizmet gerçekleştirerek güvenilir imajımızı sürekli hale getirmek en önemli önceliğimizdir.

  İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

  EMSA LOJİSTİK A.Ş ilgili faaliyetlerinde; çalışanların sağlığı ve güvenliği açısından, işlerin güvenli ve emniyetli şekilde gerçekleştirilmesini, gerekli önlemlerin alınmasını “Yaşam Güvenliği“ konsepti altında temel şirket prensibi olarak kabul etmiştir.


  İş sağlığı ve güvenliğini en üst seviyede tutacak teknolojiyi ve yöntemleri uygulayarak iş kazalarını önlemek, her yeni işte tehlike ve riskleri bertaraf etmekte sürekli iyileştirme sağlamak şirket politikalarımızın İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili önemli bir parçasıdır.


  Bu politika çerçevesinde, EMSA LOJİSTİK A.Ş aşağıdaki genel şirket hedeflerini belirlemiştir;


  • Kanunlara , Yasal ve Diğer Şartlara Uyumluluk : EMSA LOJİSTİK çalıştığı faaliyet alanlarında, yasal ve diğer şartları inceler tüm bu yaptırımları yerine getirmeyi azami seviyede özen gösterir.
  • Sıfır Kaza : EMSA LOJİSTİK yürüttüğü tüm faaliyetlerde, sıfır kayda değer kaza hedefini yerine getirecek önlemleri alır ve zaman kazanmak veya maliyet azaltmak için iş sağlığından ve emniyetten ödün vermez.
  • Eğitim, Bilinçlendirme ve Katılım : EMSA LOJİSTİK kendi çalışanlarını ve hizmet verdiği firmaları iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitmek ve bilinçlendirmenin yanısıra, müşteri, tedarikçi ve diğer paydaşları ile işbirliği içinde güvenli bir çalışma ortamını sağlamakta katkılarını geliştirir.
  • Sağlık ve Yaralanmaların Engellenmesi : EMSA LOJİSTİK gerçekleştirdiği faaliyetler sonucunda oluşan sağlık bozulmalarının engellenmesi için gerekli önlemleri alır, çalıştığı şartlardaki sağlık ve hijyen şartlarını geliştirir, yaralanmalar ile ilgili gerekli önlemleri alır ve bir daha gerçekleşmemesi için, saha şartlarında iyileştirmeler yapar.
  • Koruyucu Donanım, Makine ve Ekipman Kullanımı : EMSA LOJİSTİK gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerde, iş sağlığını ve güvenliğini optimum düzeyde tutmak amacıyla, gerek iş için gerekse kişisel korunma için en uygun makine, ekipman, donanım ve teknoloji kullanılmasını sağlar.
  • Tehlikeleri ve Kazaları Önleme : EMSA LOJİSTİK uygulayacağı sistemler ve yöntemler ile iş sağlığı ve güvenliği açısından kaza risklerinin sistematik şekilde yönetilmesini ve kayda değer tehlikelerin bertaraf edilmesini sağlar.

  • İş sağlığı, güvenliği politikamız hakkında tüm çalışanlarımız, taşeronlarımız bilinçlendirilir, tarif edilen sistem ve yöntemlere kayıtsız şartsız uymaları sağlanır.

  Çevre Polatikamız

  EMSA LOJİSTİK attığı her adımda, çalışma anlarında ve lojistik faaliyetlerinde, çevrenin en az oranda etkilenmesine ve kirlenmenin asgari seviyede tutulmasına öncelik vermeyi şirket prensibi olarak kabul etmiştir.


  Firmanın olanakları çerçevesinde, çevreye en uyumlu malzeme ve teknolojiyi kullanmak ve hizmetlerinde çevreyi koruma ve kirliliği önlemede sürekli iyileştirme sağlayarak gelecek nesillere daha iyi yaşam kalitesi sağlayacak bir ortam bırakmak şirket çevre politikalarımızın önemli bir parçasıdır.


  Bu politika çerçevesinde, EMSA LOJİSTİK çevre ile ilgili firma hedeflerini belirlemiştir;


  • Kanunlara ve Mevzuata Uyumluluk : EMSA LOJİSTİK gerçekleştirdiği hizmetlerde, yasal ve diğer şartlara ait çevre mevzuatını inceler tüm bu yaptırımları yerine getirmeyi azami seviyede özen gösterir.
  • Doğal Kaynakları Korumak : EMSA LOJİSTİK depolama, soğuk depolama ve lojistik faaliyetlerinde uyguladığı yöntem ve faaliyetlerinde doğal ve diğer kaynakların optimum şekilde kullanılmasını ve korunmasını sağlar.
  • Atıkları Kontrol Altında Tutmak : EMSA LOJİSTİK yürüttüğü projelerde ve sorumluluğu altında bulunan yerleşimlerde meydana gelebilecek katı ve tehlikeli atıkları kontrol altında tutarak çevreye olan etkilerini asgari seviyede tutar.
  • Bilinçlendirme ve Katılım : EMSA LOJİSTİK kendi çalışanlarını ve hizmet paylaşımı yaptığı taşeronları çevre konusunda bilinçlendirmenin yanı sıra; müşteri, tedarikçi ve diğer paydaşları ile işbirliği içinde çevrenin korunmasını ve çevreye olan katkılarını geliştirir.
  • Çevre Kirliliğini Önleme : EMSA LOJİSTİK uygulayacağı sistemler ve yöntemler ile çevreyi olumsuz şekilde etkileyebilecek kirletme risklerini azaltır ve olası kirliliğin yayılmasını önler.

  • Çevre politikalarımızın tam ve eksiksiz olarak yerine getirilmesi boyutunda şirketimizin ana esası, sadece çalışanlarını değil, tüm tedarikçileri ve paydaşları ile ilişkileri de kapsar. Bu esaslara dayanarak; EMSA LOJİSTİK hizmetlerinde çevre mevzuatlarına topyekün ve sistematik şekilde uyumu sağlamakla ve bunun için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.